Miljöpolicy

kretsloppshus_roma_335_bcskissAlltsedan starten 1944 har Alvar Hallgrens Bygg AB strävat efter hög kvalitet och gott miljötänkande. Genom ständig vidareutbildning i lokala och globala miljöfrågor strävar vi efter att behålla våra kunders förtroende. All personal arbetar för ständig förbättring genom planering, kontroll, ansvar och kvalitet. Man kommer ofta långt med sunt förnuft och ambitionen att tänka efter före. Vi har med tillfredsställelse kunnat konstatera att dessa krav på högkvalitetsarbete ger oss nöjda kunder.

Samtliga anställda är utbildade inom våra arbetsområden och deltar i planering av byggnadsobjekt och kontroll av material. Vi eftersträvar ett aktivt miljömässigt samarbete med alla inblandade i våra åtaganden så att arbetet ska kunna utföras på ett miljöriktigt sätt. På byggherrar och underentreprenörer ställer vi miljökrav med hänvisning till Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.

  • De kvalitetsansvariga personerna inom företaget samverkar med vår miljöansvarige för att utarbeta miljö- och kvalitetsplaner som är anpassade till våra uppdrag.
  • Vi dokumenterar objekten noga för att kunna referera till dem vid kontroller, konflikter eller liknande.
  • Pärmar med byggvarudeklaration sammanställs för varje entreprenad.
  • Allt avfall källsorteras och återvinns eller återanvänds.
  • Farligt avfall identifieras och lämnas till miljöstation eller deponi.
  • Substitutionsregeln tillämpas i vårt arbete. Den innebär att vi alltid måste använda det byggmaterial som ger minsta inverkan på miljön.
  • Denna miljöpolicy är utarbetad av samtliga anställda.